Now LivaNova

Cyberonics är nu LivaNova. Läs mer här.

Nyttjanderätt

Dessa användarvillkor anger regler för besökare på denna LivaNova-webbplats (”Användare”). Webbplatsen ägs av LivaNova PLC.

Termen ”LivaNova” avser hela vår verksamhet, inklusive LivaNova PLC och alla dess dotterbolag. LivaNova förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst. Användare uppmanas därför att läsa igenom dessa användarvillkor varje gång de besöker webbplatsen. Användningen av denna webbplats innebär att du accepterar dessa villkor i sin helhet. Om användare inte accepterar att följa och vara bundna av dessa villkor får de inte komma åt, använda eller hämta material från den här webbplatsen.

INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS UTGÖR INTE MEDICINSKA ELLER PROFESSIONELLA TJÄNSTER

Observera att denna webbplats endast innehåller allmän information om våra produkter och tjänster och hur de kan användas av patienter. Denna information tillhandahålls ”såsom den är” och ”såsom den är tillgänglig” och ändras snabbt. Den tillhandahålls därför endast för utbildnings- och informationsändamål. Den här webbplatsen kan aldrig ersätta behovet för patienter att konsultera sina vårdgivare för diagnos och behandling, inklusive rörande produkter och tjänster som erbjuds av LivaNova.

DENNA WEBBPLATS ERBJUDER INTE PRODUKTFÖRSÄLJNING ELLER PRODUKTTILLGÄNGLIGHET

Denna webbplats erbjuder inte LivaNova-produkter för försäljning, och informationen som tillhandahålls är endast till för allmänna utbildnings- och informationsändamål. Beroende på var du som användare befinner dig kan du se information som rör produkter eller behandlingar som inte är tillgängliga eller godkända i ditt hemland.

INGET ERBJUDANDE OM FÖRSÄLJNING ELLER INBJUDAN TILL INVESTERARE

Informationen på denna webbplats utgör inte ett erbjudande eller en uppmaning till offentlig försäljning, köp eller förvärv av värdepapper från något av de företag som nämns på denna webbplats, oavsett tillämplig jurisdiktion eller plats. Uppgifterna på denna webbplats bör inte åberopas för att fatta eller utesluta investeringsbeslut. Denna webbplats innehåller inte juridisk eller ekonomisk rådgivning. För en översyn av den nuvarande finansiella ställningen för de företag som nämns här hänvisas till koncernredovisningen.
Denna webbplats innehåller ”framåtblickande uttalanden” som vid den tidpunkten de gjordes grundades på då rimliga antaganden och förväntningar som företagsledningen genomförde för framtida händelser, prestanda och utveckling. Om något av de bakomliggande antagandena eller förväntningarna visar sig eller har visat sig vara felaktigt eller okänt eller om risker eller osäkerhetsfaktorer uppstår eller har realiserats, kan de faktiska resultaten variera eller redan ha varierat väsentligt från bolagets förväntningar och prognoser i dessa uttalanden. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer innefattar allmänna branschvillkor och konkurrens: ekonomiska förhållanden, såsom ränte- och valutakursfluktuationer; tekniska framsteg och patent uppnådda av konkurrenter; utmaningar som är förknippade med ny produktutveckling, inklusive att få godkännanden från myndigheter; inhemska och utländska hälsovårdsreformer och statliga lagar och förordningar; samt trender rörande hälsovårdskostnader. LivaNova åtar sig inget ansvar att uppdatera framåtblickande uttalanden som en följd av ny information eller framtida händelser eller utveckling.

INGEN GARANTI FÖR KORREKTHET ELLER FULLSTÄNDIGHET OCH INGA GARANTIER

LivaNova antar alla försiktighetsåtgärder som rimligen kan anses vara nödvändiga för att på den här webbplatsen – vid tidpunkten för offentliggörandet – kunna korrigera och uppdatera information. Allt innehåll på den här webbplatsen tillhandahålls därför ”i befintligt skick”. Inga garantier lämnas av LivaNova i detta avseende. LivaNova frånsäger sig alla garantier av något slag, såväl uttryckliga som underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, inklusive underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång. Medan alla ansträngningar görs för att säkerställa kvaliteten på den information som tillhandahålls på denna webbplats, lämnar LivaNova inga garantier rörande tillförlitligheten, noggrannheten, kvaliteten, aktualiteten eller fullständigheten för informationen på denna webbplats, eller att användningen av denna webbplats ska vara utan avbrott, tillgänglig eller felfri. Användare ansvarar vidare för alla försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att innehåll som erhålls från denna webbplats är fritt från virus eller liknande datakoder.

Vissa områden tillåter inte begränsningar eller uteslutningar för implicita garantier. Som ett resultat av detta är det möjligt att en eller flera av ovanstående begränsningar inte är tillämpliga på dig. Användare är överens om att LivaNova – även om man underrättats om risken – inte är ansvarigt för eventuella skador som uppstår till följd av användningen – eller underlåtenheten att använda – den här webbplatsen, inklusive gällande garantier, avtal, strid, strängt ansvar eller annan juridisk teori. Detta villkor för användning gäller för LivaNova, dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och leverantörer som nämns på webbplatsen. Denna ansvarsbegränsning ska tillämpas på alla förluster, inklusive direkta eller indirekta, speciella, exemplifierande, oavsiktliga, ekonomiska eller bestraffande skador. Dessa parters totala ansvar – om sådant finns – får under inga omständigheter överstiga 200 euro, förutom om en sådan gräns uttryckligen är förbjuden enligt gällande lagar.

LIVANOVAS INTELLEKTUELLA EGENDOMSRÄTTIGHETER

Varumärken som visas på denna webbplats är LivaNovas egendom och skyddas av brittiska, amerikanska och andra utländska lagar. Förhandstillstånd från LivaNova krävs för användning eller reproduktion av sådana immateriella rättigheter.
Användare informeras om att information på denna webbplats enbart får överföras för personligt bruk och inte för kommersiella ändamål av något slag. Förutom där annat anges på webbplatsen tillåts användare att göra fotokopior, tryckta kopior och att e-posta eller ladda ner delar av denna webbplats för personligt bruk, under förutsättning att varje sådan kopia innehåller en uppgift om egendomsrätten för den kopia som innehas av LivaNova, samt uteslutningar av ansvar och garantier som framgår av dessa användarvillkor. Förutom som anges ovan får användare inte heller visa eller använda logotyperna eller varumärkena på LivaNova på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från LivaNova. Annan användning av denna webbplats eller någon del därav är förbjuden.

LÄNKAR TILL DENNA WEBBPLATS

Genom de nuvarande användarvillkoren får användare en icke-exklusiv, begränsad och återkallelig licens för att länka till denna webbplats. LivaNova förbehåller sig rätten att återkalla sådan licens när som helst och efter eget gottfinnande. Om återkallelse sker måste användare ta bort och – i förekommande fall – inaktivera alla länkar till denna webbplats. LivaNova frånsäger sig allt ansvar för innehållet eller presentationen av en webbplats genom vilken den aktuella webbplatsen nås via hyperlänkar eller motsvarande. På samma sätt frånsäger sig LivaNova allt ansvar för webbplatser som är åtkomliga via hyperlänkar som finns på denna webbplats. Alla användare som vill infoga en hyperlänk på sin egen webbplats för åtkomst till denna webbplats måste först få LivaNovas tillstånd genom att kontakta corporate.communications@LivaNova.com. LivaNova tillåter inte att användare använder länkar genom så kallad ”framing”. Användningen av denna webbplats – eller någon del därav eller länk till den – är förbjuden i relation till en webbplats som med rimlighet kan anses vara obscen, vulgär, förolämpande, olaglig på något sätt, trakasserande eller stötande. Denna webbplats innehåller – endast för information och bekvämlighetsändamål – länkar till andra webbplatser av företag som ägs eller kontrolleras av LivaNova. Dessa webbplatser kan innehålla information om produkter som inte är tillgängliga eller godkända i ditt område. Din användning av webbplatser som inte kontrolleras av LivaNova omfattas vidare av användarvillkoren eller motsvarande för dessa webbplatser och LivaNova frånsäger sig allt ansvar i detta hänseende, inklusive i samband med eventuella sekretesspolicyer för sådana webbplatser.

ANVÄNDARBIDRAG

LivaNova värderar din åsikt om denna webbplats, dess innehåll och design, och hur vi kan förbättra den information vi tillhandahåller till dig. Användare påminns dock om att om de skulle besluta att frivilligt lämna någon information via denna webbplats, kommer dessa uppgifter att anses vara icke-personliga, icke-konfidentiella och icke-proprietära (med undantag för personlig information enligt definitionen i LivaNova-koncernens sekretesspolicy).

Den här webbplatsen kan också tillåta användare att få tillgång till informationskällor online, forum, användarchat-tjänster eller liknande. LivaNova frånsäger sig uttryckligen ansvaret för deras innehåll. LivaNova förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande, helt eller delvis, ta bort, flytta eller redigera information som lämnas av användare via denna webbplats. Användare samtycker till att:
inte på något sätt lämna information som bryter mot gällande lagar, som är obscen, stötande eller på annat sätt olämplig eller som innehåller virus eller liknande datorkoder; och förstår att alla lämnade uppgifter kommer att behandlas som icke-konfidentiella; att inlämning utgör ett bidrag till LivaNova för oåterkallelig rätt att använda, kopiera, ändra, publicera, utföra, överföra eller visa sådan information via något medium i enlighet med LivaNovas sekretesspolicy. Användare avstår från moraliska rättigheter till sådan information.

UPPDELNING OCH FORTSÄTTNING

Om någon del av dessa användarvillkor förklaras oanvändbar av en behörig myndighet, ska övriga bestämmelser fortsätta att gälla och gälla i den utsträckning som tillåts enligt lag. Användarnas skyldigheter enligt dessa villkor, inklusive i relation till avsnitten INGEN GARANTI FÖR KORREKTHET ELLER FULLSTÄNDIGHET OCH INGA GARANTIER, LIVANOVAS INTELLEKTUELLA EGENDOMSRÄTTIGHETER och ANVÄNDARBIDRAG, kommer att överleva uppsägningen av dessa användarvillkor. Om användare, på något sätt, skadar tredje part genom användning av denna webbplats, samtycker användaren till att skydda och hålla LivaNova fritt från allt ansvar för sådan skada.

JURISDIKTION OCH PLATS

Genom att använda denna LivaNova-webbplats, inklusive eventuella länkar, samtycker användaren till att lagstiftningen i England och Wales styr alla eventuella tvister som uppstår i samband med användning av denna webbplats, utan respekt för dess lagkonfliktsprinciper. Den enda jurisdiktionen för att lösa alla eventuella tvister med LivaNova som uppstår genom användningen av denna webbplats är London, Storbritannien.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Denna LivaNova-webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra parter. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Livanova och Livanova ansvarar inte för innehållet som finns tillgängligt på andra webbplatser som är länkade till denna webbplats. Sådana länkar innebär inte LivaNovas godkännande av material på någon annan plats och LivaNova frånsäger sig allt ansvar för din användning av sådana länkade webbplatser. Livanova tillhandahåller länkar till andra webbplatser som en bekvämlighet för användarna, och användning av andra webbplatser som är länkade till denna webbplats sker på egen risk.

Om inte annat anges i ett skriftligt avtal mellan dig och LivaNova måste du följa LivaNovas länkpolicy såsom följer: (i) en länk till en LivaNova-webbplats måste vara en textlänk som är tydligt märkt med ”LivaNova-WEBBPLATS,” (ii) utseende, placering och andra aspekter av länken får inte vara sådana att de skadar eller försvagar goodwill relaterade till LivaNovas namn och varumärken, (iii) länken måste ”peka” på rotdomännamnet för LivaNova-webbplatsen och inte till andra sidor på webbplatsen, (iv) utseende, placering och andra attribut hos länken får inte skapa det falska intrycket av att din organisation eller enhet är sponsrad av, har anknytning till eller samarbetar med LivaNova, (v) när länken klickas på av en användare måste den visa webbplatsen i helskärm och inte inuti en ”ram” på den länkande webbplatsen, och (vi) LivaNova förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande återkalla sitt samtycke till länken.